Polityka prywatności

w spółce MONGO sp. z o.o.

 

 1. Niniejsze Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego Profigo.pl, dalej jako Serwis Internetowy.
 2. Właścicielem Profigo.pl i jednocześnie administratorem danych jest spółka Mongo sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP , REGON , dalej jako Administrator.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@profigo.pl.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu Internetowego.

 

Rodzaj, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator wskazuję, iż podanie przez użytkownika danych osobowych za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy i uzyskania przez użytkownika pożyczki. Uzyskiwane przez Administratora dane są konieczne dla przesłania podmiotom udzielającym pożyczek i są wymagane dla rozpoznania wniosku pożyczkowego. Podanie przez użytkownika danych jest dobrowolne i zmierza do uzyskania pożyczki od podmiotu pożyczkowego.

 

 1. Administrator zbiera dane osobowe użytkowników ubiegających się o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu, które przystąpiły do wypełnienia zamieszczonego w Serwisie formularza.
 2. Przetwarzanie zebranych danych odbywa się w celu :
  1. realizacji usług pośrednictwa związanego z procesem ubiegania się o pożyczkę – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć z Pożyczkodawcą

Ramową Umowę Pożyczki,

  1. związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)
  2. obsługi zapytań przesłanych za pośrednictwem Serwisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 f RODO)
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może również nastąpić w celach marketingowych podmiotów trzecich na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator przetwarza dane uzyskane za pomocą formularza, tj. :
  1. e-mail
  2. imię, nazwisko
  3. numer telefonu komórkowego
  4. seria i numer dowodu osobistego
  5. numer PESEL
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a więc dane nie podlegają profilowaniu.
 5. Administrator przekazuje pozyskane od użytkowników dane osobowe :
  1. podmiotom trudniącym się udzielaniem pożyczek;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
  3. biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
  4. podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe);
 6. Administrator przekazuje dane osobowe także właściwym podmiotom, w tym organom państwowym na podstawie przepisu prawa.

 

Prawa Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

 

 • Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), w każdym przypadku nie dłużej niż przez 5 lat od dnia wypełnienia formularza, po którym to okresie zostaną usunięte z systemu.
 • Osoby, których dane przetwarza Administrator, mają prawo do :
   1. dostępu do treści swoich danych;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych;
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych i ich przenoszenia;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

 

 • Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez kontakt mailowy na adres Administratora – info@profigo.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin.  Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 • Osoby, których dane przetwarza Administrator, mają również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji umowy, a maksymalnie przez okres 5 lat.
 2. Przechowywanie zgromadzonych danych jest niezbędne dla potrzeb Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony praw związanych z realizacją umowy, wykonywania przez Administratora obowiązków, oraz dla celów rozliczności.

Pliki cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika i inne osoby korzystające ze strony internetowej.
 2. Pliki cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi użytkowników na stronie Administratora oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy witryny internetowej mogą być niedostępne.